Tại sao là chúng tôi?

Bếp khách sạn Phào chỉ khách sạn hệ thống cấp nước nóng cho khách sạn Bếp khách sạn Phào chỉ khách sạn hệ thống cấp nước nóng cho khách sạn